Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ.25891/20-12-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης της Κουτρή Ελένης , κλάδου Επισκεπτριών Υγείας, από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Κύμη Ευβοίας στις 08-12-2022 – ΑΔΑ: ΨΩΩΚ46907Θ-4ΝΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ.25891/20-12-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης της Κουτρή Ελένης ,
κλάδου Επισκεπτριών Υγείας, από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Κύμη Ευβοίας στις 08-12-2022
Ημερομηνία: 21/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2022 12:01:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΩΚ46907Θ-4ΝΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου