Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ – ΑΔΑ: ΨΟΟΧ46907Θ-Σ86

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Ημερομηνία: 12/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 13:15:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΟΧ46907Θ-Σ86
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου