ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΑΔΑ: ΨΩΛΚ46907Θ-7ΕΣ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/01/2023 12:01:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΛΚ46907Θ-7ΕΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου