Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.3578 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΟΙΜ46907Θ-5ΓΔ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.3578 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 21/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2022 13:57:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΙΜ46907Θ-5ΓΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου