Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.8/12-03-2021 ΘΕΗΔ8 Συμβαση (90/2021) Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία Ι Γ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – ΑΔΑ: ΨΟΙΛ46907Θ-ΠΟ8

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.8/12-03-2021 ΘΕΗΔ8 Συμβαση (90/2021) Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία Ι Γ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημερομηνία: 08/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/12/2022 11:37:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΙΛ46907Θ-ΠΟ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου