ΡΑΜΜΑ 2-0 SILK – ΑΔΑ: ΨΩ8Φ46907Θ-13Τ

Θέμα: ΡΑΜΜΑ 2-0 SILK
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 12:28:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ8Φ46907Θ-13Τ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου