ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΔΑ: ΨΩ5Χ46907Θ-ΑΒΠ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 09/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 12:05:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ5Χ46907Θ-ΑΒΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου