ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 73/2022 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» CPV: 33141613-0 & 33196000-0 για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 87.060,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 107.954,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: ΨΩ4Τ46907Θ-ΧΚΒ

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 73/2022
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:

«ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ»
CPV: 33141613-0 & 33196000-0

για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 87.060,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 107.954,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 09/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 14:44:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ4Τ46907Θ-ΧΚΒ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου