Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ225/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ ΟΕ – ΑΔΑ: ΨΜΩ746907Θ-ΧΥΘ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ225/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ ΟΕ
Ημερομηνία: 29/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2022 09:56:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΩ746907Θ-ΧΥΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου