Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «ΟΘΟΝΕΣ» – ΑΔΑ: ΨΜ0Ζ46907Θ-Ι73

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «ΟΘΟΝΕΣ»
Ημερομηνία: 14/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 15:56:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ0Ζ46907Θ-Ι73
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου