Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.361/2022 ΚΨΥ Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ " από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕ – ΑΔΑ: ΨΛΞΓ46907Θ-ΚΞ7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.361/2022 ΚΨΥ Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ "
από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/01/2023 12:14:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΞΓ46907Θ-ΚΞ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου