Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 233/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΛΙΦ46907Θ-ΖΙΖ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 233/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/01/2023 13:03:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΙΦ46907Θ-ΖΙΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου