ΧΕ-2093 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , CLAWBACK Β ‘ 2021 (39405.01), REBATE Γ’ 2021 (1741.94), REBATE Δ’ 2021 (2486.25) – ΑΔΑ: ΨΛΔΓ46907Θ-ΗΒΖ

Θέμα: ΧΕ-2093 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , CLAWBACK Β ‘ 2021 (39405.01), REBATE Γ’ 2021 (1741.94), REBATE Δ’ 2021 (2486.25)
Ημερομηνία: 06/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 09:27:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΔΓ46907Θ-ΗΒΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου