Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.324/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ – ΑΔΑ: ΨΚ6Η46907Θ-ΩΟ8

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.324/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 14:02:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ6Η46907Θ-ΩΟ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου