ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΗΞΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ – ΑΔΑ: ΨΙΟΥ46907Θ-Δ1Π

Θέμα: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΗΞΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ
Ημερομηνία: 13/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2022 10:31:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΟΥ46907Θ-Δ1Π
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου