Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ439/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ " από την εταιρεία ΑTELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ – ΑΔΑ: ΨΗΩΙ46907Θ-ΦΕΒ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ439/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ "
από την εταιρεία ΑTELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ
Ημερομηνία: 29/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2022 12:04:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΩΙ46907Θ-ΦΕΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου