Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3420/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΗΓΔ46907Θ-23Ζ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3420/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/01/2023 10:38:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΓΔ46907Θ-23Ζ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου