ΧΕ-2075 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 – ΑΔΑ: ΨΓΡΗ46907Θ-ΦΓΠ

Θέμα: ΧΕ-2075 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2
Ημερομηνία: 05/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 15:59:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΡΗ46907Θ-ΦΓΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου