Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3809/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΦΖΨ46907Θ-4ΝΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3809/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 14/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 08:30:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΖΨ46907Θ-4ΝΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου