Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1990/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΦΥ646907Θ-ΡΨΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1990/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 20/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 13:49:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΥ646907Θ-ΡΨΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου