ΧΕ-2070 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΔΑ: ΨΕΙ446907Θ-94Ψ

Θέμα: ΧΕ-2070 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 05/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 09:22:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΙ446907Θ-94Ψ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου