Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.16/31-08-16 (θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ – ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46907Θ-ΛΤ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.16/31-08-16 (θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 21/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2022 10:57:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46907Θ-ΛΤ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου