ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ VIVID S6 ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ – ΑΔΑ: ΨΔΗΣ46907Θ-4Ρ8

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ VIVID S6 ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 28/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2022 08:55:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΗΣ46907Θ-4Ρ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου