ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: ΨΔ7746907Θ-Υ1Ν

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 09:46:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ7746907Θ-Υ1Ν
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου