ΧΕ-2208 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Χ.Ε 1711/2022 – ΑΔΑ: ΨΧΗΙ46907Θ-4ΨΖ

Θέμα: ΧΕ-2208 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Χ.Ε 1711/2022
Ημερομηνία: 27/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/12/2022 09:24:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΗΙ46907Θ-4ΨΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου