Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1978/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ9ΙΣ46907Θ-Β84

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1978/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 14/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 08:56:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΙΣ46907Θ-Β84
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου