Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1801 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ9ΗΦ46907Θ-ΞΞΕ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1801 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 14/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 09:01:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΗΦ46907Θ-ΞΞΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου