Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.450/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ – ΑΔΑ: Ψ8ΣΟ46907Θ-ΛΜΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.450/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
Ημερομηνία: 29/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2022 14:30:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΣΟ46907Θ-ΛΜΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου