ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΑΔΑ: Ψ8Ρ046907Θ-ΥΝ3

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
Ημερομηνία: 23/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/12/2022 13:43:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Ρ046907Θ-ΥΝ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου