ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΔΑ: Ψ8Κ746907Θ-2Ε0

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 23/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/12/2022 13:19:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Κ746907Θ-2Ε0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου