Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 14776/13-7-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΟΗΓ 2548/2022) – ΑΔΑ: Ψ89Υ46907Θ-ΤΙΟ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 14776/13-7-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΟΗΓ 2548/2022)
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/01/2023 10:16:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ89Υ46907Θ-ΤΙΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου