ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 71/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ» Μέσω του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5072536 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 709.677,42€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 880.000.00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: Ψ83246907Θ-Ε5Γ

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 71/2022
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ»
Μέσω του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5072536
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 709.677,42€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι
880.000.00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 16/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/12/2022 10:07:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ83246907Θ-Ε5Γ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου