ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΑΔΑ: Ψ7ΜΩ46907Θ-ΤΚ5

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 09:49:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΜΩ46907Θ-ΤΚ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου