ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 1. ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΤΟΡ – ΑΔΑ: Ψ62Β46907Θ-ΞΝΞ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 1. ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΤΟΡ
Ημερομηνία: 06/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2022 08:22:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ62Β46907Θ-ΞΝΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου