ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΔΑ: Ψ4Ρ146907Θ-ΨΥΠ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημερομηνία: 14/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 08:35:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Ρ146907Θ-ΨΥΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου