Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 25219/27-12-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια του είδους "Σακούλες αποκομιδής απορριμμάτων απορριμμάτων 55Χ85". – ΑΔΑ: Ψ34Σ46907Θ-9ΣΤ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 25219/27-12-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια
του είδους "Σακούλες αποκομιδής απορριμμάτων απορριμμάτων 55Χ85".
Ημερομηνία: 30/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/01/2023 08:14:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ34Σ46907Θ-9ΣΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου