ΧΕ-2071 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ1ΑΛ46907Θ-Ε3Α

Θέμα: ΧΕ-2071 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 05/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 09:22:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΑΛ46907Θ-Ε3Α
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου