ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: ΩΖΛ746907Θ-Φ1Κ

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 09:47:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΛ746907Θ-Φ1Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου