Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3707/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΖΓΤ46907Θ-ΣΨΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3707/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/01/2023 10:40:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΓΤ46907Θ-ΣΨΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου