ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ) – ΑΔΑ: ΩΖ6Τ46907Θ-Ν3Ρ

Θέμα: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ)
Ημερομηνία: 09/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 12:09:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ6Τ46907Θ-Ν3Ρ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου