Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.201/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ενοικιο φιαλων " από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ – ΑΔΑ: ΩΥ1Υ46907Θ-31Ι

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.201/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ενοικιο φιαλων "
από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/01/2023 07:37:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ1Υ46907Θ-31Ι
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου