Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 26852/30-12-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. – ΑΔΑ: ΩΤ4Φ46907Θ-ΔΔΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 26852/30-12-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.
Ημερομηνία: 30/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/01/2023 13:55:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤ4Φ46907Θ-ΔΔΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου