Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 21724/25-10-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Ρόγκα Νικολάου , ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα στις 24-10-2022 – ΑΔΑ: ΩΜ8446907Θ-6ΩΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 21724/25-10-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Ρόγκα Νικολάου ,
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα στις 24-10-2022
Ημερομηνία: 05/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/12/2022 09:22:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ8446907Θ-6ΩΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου