ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – ΑΔΑ: ΩΔΟΓ46907Θ-12Λ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 12:48:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΟΓ46907Θ-12Λ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου