ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΑΔΑ: ΩΧΩΚ46907Θ-Ε9Δ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 30/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/01/2023 08:27:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΩΚ46907Θ-Ε9Δ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου