Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.392/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ " από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ – ΑΔΑ: ΩΑΤΘ46907Θ-422

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.392/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ "
από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/01/2023 12:37:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΤΘ46907Θ-422
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου