ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΔΑ: Ω8ΟΠ46907Θ-Ψ9Λ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ημερομηνία: 29/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2022 14:04:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΟΠ46907Θ-Ψ9Λ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου