Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.377/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡ/ΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΕ – ΑΔΑ: Ω8Γ446907Θ-5ΙΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.377/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡ/ΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΕ
Ημερομηνία: 06/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2022 10:18:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Γ446907Θ-5ΙΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου