Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.519 /2022 πράξης. – ΑΔΑ: Ω5ΙΨ46907Θ-Μ6Α

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.519 /2022 πράξης.
Ημερομηνία: 29/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2022 08:43:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΙΨ46907Θ-Μ6Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου