Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.3616 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ω5ΧΛ46907Θ-Γ2Κ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.3616 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 14/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 09:57:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΧΛ46907Θ-Γ2Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου